• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

چرخ دنده های مخروطی ساده

انواعچرخدندههایمخروطیسادهازقطر۵۰ میل الی ۸۰۰میل باحداگثر مدول ۱۶ میل باانواع متریال فلزیوغیرفلزی طبق استانداردهای AGMA 2005-003 ویا AGMA 209.04 با عمق ثابت ویاعمق متغیر(Tilted Root Line) گلیسون آمریی) و یینگنبرگ آلمان(عمق دندانه ثابت) قابل تولید می باشند.

درفرایند تولید این چرخ دنده ها قبل وبعداز عملیات حرارتی بادستگاه مخصوص تست دنده مخروطی

جهت اطمییفیت موردآزمایش قرار می گیرد.