• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

چرخ دنده های ساده و هلیکال

ساخت وتولید انواع چره دنده های ساده وهلیی 8000 مییل برای انواع گییی دواروغیره….با استفاده ازانواع آلیاژهای فلزی وغیر فلزی