• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

چرخ دنده های مخروطی ساده

انواع چرخدنده های مخروطی سادها زقطر100میل الی  1000میل باانواع متریال فلزی وغیرفلزی طبق استانداردهای AGMA 2005-003 ویا AGMA 209.04 با عمق ثابت ویاعمق متغیر(Tilted Root Line) گلیسون آمریی) و یینگنبرگ آلمان(عمق دندانه ثابت) قابل تولید می باشند.

درفرایند تولید این چرخ دنده ها قبل وبعداز عملیات حرارتی بادستگاه مخصوص تست دنده مخروطیجهت اطمینان کیفیت موردآزمایش قرار می گیرد. درفرایند تولید این چرخ دنده ها قبل وبعداز عملیات حرارتی بادستگاه مخصوص تست دنده مخروطی جهت اطمینان کیفیت موردآزمایش قرار می گیرد.