• image
  • image
  • image
  • image
  • image

کوپلینگ های دنده ای

کوپلینگ ها وظیفه اتصال دو شافت دوار را برای انتقال گشتاور و توان و دوران را دارد که همزمان بتواند نا هم محوری های مربوطه را نیز تا حد امکان تحمل نماید. قابلیت ساخت با دندانه های ( کرویک) تاقطر 2000 میلیمتر